Disclaimer

Acceptatievoorwaarden

Door deze website te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden en doet u afstand van alle mogelijke vorderingen jegens Alewijnse, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren en medewerkers die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of van materiaal, informatie, meningen, aanbevelingen of andere gegevens op deze website.

Beperking van aansprakelijkheid

Alewijnse of op deze site genoemde derden zijn in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving, gegevensverlies of een bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van deze site, aan deze site gekoppelde websites of de informatie of diensten op een of meer van deze sites, hetzij op grond van een garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad of andere rechtsgrond, ongeacht of op de mogelijkheid van die schade is gewezen.

Geen garantie

De informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Hoewel alle redelijke zorg is betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist was op het moment dat deze beschikbaar werd gesteld en Alewijnse zal trachten de informatie actueel te houden, geeft Alewijnse geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie op deze website.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is Nederlands recht van toepassing.

Alewijnse Holding B.V., Nijmegen Kvk nr. 10037019